Juuka-seura ry:n säännöt

 

 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Juuka-seura ry. ja sen kotipaikka on Juuan kunta ja toimialue Juuan kunta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

- kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä

- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

 

3 §

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,

- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,

- harjoittaa kotiseututietoutta  lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,

- edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,

- harjoittaa museo- ja paikallista kotiseutuarkistotoimintaa,

- ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminalle tarpeellisia tiloja,

- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,

- järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,

- toimii yhteistyössä Suomen kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.

 

Jäsenistö 

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat

1. varsinaiset jäsenet, joita ovat vuosijäsenet ja ainaisjäsenet

2. kannattajajäsenet, ja

3. kunniajäsenet.

Varsinaisiksi jäseniksi ja kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden kotikunta on Juuka ja jotka hyväksyvät seuran tarkoitusperät ja säännöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset vuosijäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Ainaisjäsenmaksu maksetaan kertasuorituksena.  Ainaisjäsenniaksun määrää vuosittain syyskokous.  Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.  Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

 

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

 

Kokoukset

6 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,

4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen,

6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,

4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun  suuruus,

5. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,

8. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,

9. valitaan yksi (1) hyväksytty tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto.

10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,

11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukseHe esittää.

 

Hallitus

9 §

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia.enintään  kymmenen (10) vuoden ajan, samoin hallituksen jäsenenä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikµntia tai jaostoja.

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä neljän jäsenen ollessa läsnä.

 

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävänä on:

1. toimia hallituksen sihteerinä

2. hallituksen toimeksiannosta valmistella yhdistyksen kokouksessa sekä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä huolehtia niiden päätösten toimeenpanosta,

3. johtaa yhdistyksen toimistoa ja järjestää sen työt,

4. huolehtia hallituksen toimeksiannosta ja sen apuna seuran varojen hoidosta ja kirjanpidosta.

 

Nimenkirjoittajat

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

 

Talous

11 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajalle vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään 14päivää ennen kevätkokousta.

 

12 §

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

14 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

15 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

16§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.